พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์นั้นมีหลากหลายโครงการ จนเรานำมาบอกเล่าได้ไม่หมด แต่ละโครงการก็ล้วนมีประโยชน์ต่อชาวบ้านในท้องถิ่นและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ ShopBack Blog ขอพาทุกคนไปย้อนรอยเรื่องราวของรัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ พร้อมเส้นทางตามรอยเก็บความทรงจำที่เราสามารถเดินทางไปศึกษา เรียนรู้ และนำพระราชดำริของร 9 มาใช้ในชีวิตได้ตลอดไป

 เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจสำคัญ 9 เรื่องน่าจดจำ

  1. โครงการแกล้งดิน

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

แกล้งดิน เป็นพระราชกรณียกิจ ร 9 ที่หลายคนคุ้นหู้กันดี โครงการนี้เริ่มจากแนวพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงอยากแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ทำให้เกษตรกรและชาวนาเดือดร้อน

แนวทางแก้ไขของโครงการแกล้งดินคือ การขังน้ำไว้ในพื้นที่จนทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีจนดินเปรี้ยวจัด เมื่อถึงที่สุดแล้วจึงระบายน้ำออก แล้วจึงปรับสภาพดินด้วยปูนขาว ก็จะสามารถใช้พื้นที่เพาะปลูกได้ในที่สุด

ตามรอยโครงการแกล้งดิน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อสนองแนวพระราชดำริโครงการแกล้งเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้มีพื้นที่ 1,740 ไร่ ภายในแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มีการจัดโซนพื้นที่และตกแต่งอย่างสวยงามเป็นระบบ เปิดให้ประชาชนเที่ยวชมได้ทุกพื้นที่เพื่อศึกษาแนวคิดการเกษตรตามพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะ

พิกัด : ต.ทะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

  1. โครงการปลูกหญ้าแฝก

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

โครงการปลูกหญ้าแฝกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจเรื่องนี้นั้น พระองค์ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก ที่ Mr.Richard Grimshaw ได้นำทูลเกล้าฯ ถวาย  

จากนั้นจึงพระราชทานพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝกโดยให้แนวคิดและทำการทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน มีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนน้อมนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

ตามรอยโครงการปลูกหญ้าแฝก : เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีการรณรงค์และน้อมนำแนวพระราชดำริโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินมาใช้ทั้งในบริเวณเขื่อนและชุมชนโดยรอบ

ภายในเขื่อนมีร้านอาหาร จุดชมวิว พื้นที่สวนป่า และเส้นทางจักรยานให้ปั่นชมทั่วทั้งบริเวณ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจได้พร้อม ๆ กันทั้งครอบครัว

พิกัด : เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

  1. โครงการชั่งหัวมัน

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

“ชั่งหัวมัน” โครงการชื่อน่ารักที่แสดงถึงความมีพระอารมณ์ขันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจโครงการชั่งหัวมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองคอกไก่ หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

แต่เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่เป็นหลัก เมื่อพระองค์ได้เสด็จเยือนจึงมีแนวพระราชดำริว่า ให้ทดลองปลูกมันเทศเมื่อพบว่างอกงามดีจึงตรัสว่า “มันอยู่ไหนก็งอกได้”

พระองค์จึงให้ชาวบ้านจัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชท้องถิ่นของเพชรบุรี รวมถึงมันเทศพันธุ์พระราชทานที่ตั้งโชว์บนตาชั่งห้องทรงงานภายในพระราชวังไกลกังวลให้นำมาปลูกด้วย จนพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชในที่แห้งแล้ง และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อการเรียนรู้ไปในที่สุด

ตามรอยโครงการชั่งหัวมัน : โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

พื้นที่โครงการมีประมาณ 250 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชเกษตร มีทั้งปลูกไม้ผลพืชไร่และพืชผักต่าง ๆ แปลงสาธิตปลูกข้าว แปลงปลูกยางพารา ฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ ทุ่งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้มาเที่ยวชม

ไฮไลต์ของที่นี่คือ บ้านพักส่วนพระองค์ มีชื่อในทะเบียนบ้านคือบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทำไร่ เป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งตึกสองชั้นทรงยาว ยังคงถูกรักษาเอาไว้อย่างดี เพื่อให้พวกเราได้ไปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ

พิกัด : หมู่บ้านหนองคอกไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ShopBack Tips : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถหลายด้าน นอกจากนี้หนึ่งสิ่งที่พระองค์ได้รับการกล่าวขานถึงเสมอก็คือความมีอารมณ์ขันและความคิดสร้างสรรค์ เมนูไข่พระอาทิตย์เองก็เป็นเมนูที่พระองค์ได้คิดค้นและเป็นหนึ่งในเมนูพระราชทานจากพระองค์

วิธีทำก็ไม่ยาก แค่ตีไข่เหมือนเวลาพวกเราเจียวไข่นี่ล่ะค่ะ แต่หลังจากปรุงรสแล้วให้เทข้าวสวยใส่ลงไปตีพร้อมกันเลย จากนั้นจึงนำลงไปทอดในกระทะ ข้าวสวยหอม ๆ ที่แทรกอยู่ในเนื้อไข่กรอบนอกนุ่มในนั้นอร่อยเลิศอย่าบอกใคร

  1. โครงการฝายชะลอน้ำ

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

อีกหนึ่งแนวพระราชดำริสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการน้ำที่พระองค์มอบให้โดยตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า จึงได้แนะนำให้ใช้ “ฝาย” หรือ Check Dam เพื่อใช้ชะลอความชุ่มชื้นให้ป่าเติบโตและอุดมสมบูรณ์รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ดินไปในตัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่า “การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย”

ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และพื้นที่ชุมชนนำแนวคิดการสร้างฝายของพระองค์ไปปฏิบัติตามมากมายหลายร้อยแห่ง

ตามรอยโครงการฝายชะลอน้ำ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานประกอบไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสาธิตการดำเนินการตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยต้องการให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นแบบจำลองของภาคอีสาน เพื่อให้สามารถศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาของพื้นที่ภาคอีสานได้อย่างเหมาะสม

เราจะได้เที่ยวชมทั้งแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ชมงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ งานอนุรักษ์นกหายาก พันธุ์ไม้ต่าง ไปจนถึงฝายชะลอน้ำ และพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เด็ก ๆ กลุ่ม หรือชมรมเข้ามาจัดกิจกรรมออกค่ายพักแรมอีกด้วย

พิกัด : ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

อีกหนึ่งแนวคิดที่คนไทยรู้จักดีที่สุดนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยรัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจเรื่องนี้เป็นการมอบแนวคิดการจำลองพื้นที่แบบ 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นต้น คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10 เพื่อขุดเป็นสระกักเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร 30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10%

ขั้นที่สอง คือการให้เกษตรกรรวมกันในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์เพื่อดำเนินการดูแลสมาชิกในกลุ่มด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา และขั้นที่สาม คือการติดต่อประสานงานรวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ตามรอยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนทั่วไป

ส่วนของพิพิธภัณฑ์มีทั้งในอาคารและกลางแจ้ง โดยในอาคารจะมีเรื่องราว ความรู้ ภาพถ่ายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรให้ได้ศึกษา

ส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นการจัดแสดงแปลงสาธิตการทำการเกษตรรวมถึงการแบ่งส่วนพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการปลูกข้าว ทำแปลงนาอินทรีย์ เทคนิคการทำนา การทำแปลงผัก การปลูกสมุนไพร การเพาะเห็ด ไปจนถึงปศุสัตว์

พิกัด : ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  1. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการสวนจิตรลดาขึ้น โดยมีพระประสงค์ให้เป็นพื้นที่รวบรวมโครงการหลายๆ อย่างไว้ในที่เดียว

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ เช่น โรงโคนมสวนจิตรลดา, โรงนมผงสวนดุสิต, น้ำผึ้งสวนจิตรลดา ซึ่งมีผลิตภัณฑ์คุณภาพออกมาจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

ตามรอยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา : พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพมหานคร

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่รัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มขึ้นในพระราชวัง โดยมีการรวบรวมโครงการหลายอย่างไว้ในพื้นที่เดียวและเปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชม

มีทั้งส่วนจัดแสดงพื้นที่เพาะปลูก ปศุสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลผลิต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าโครงการจิตรลดาสำหรับคนที่อยากซื้อของกิน ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย

พิกัด : ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ShopBack Tips : นอกจากโครงการสวนจิตรลดาจะเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร ปศุสัตว์ และภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมแล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชั้นเลิศสำหรับชุมชน กลุ่ม สหกรณ์ หรือผู้ที่สนใจ เพราะที่นี่ให้เราได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการนำสินค้าออกจัดจำหน่าย ใครอยากได้ความรู้แบบครบวงจรห้ามพลาดเลยนะคะ
  1. โครงการฝนหลวง

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

โครงการจัดทำฝนหลวง มีขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น และนำไปสร้างเป็นฝนให้ตกในพื้นที่แห้งแล้งที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ

กระบวนการทำฝนหลวงจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้า จนกระทั่งไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน สำหรับแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงการแก้ปัญหาไฟป่าหากมีความจำเป็น

ตามรอยโครงการฝนหลวง : หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นศูนย์จัดแสดงประวัติความเป็นมาของฝนหลวง มีรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการทำฝนหลวง ห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมถึงเครื่องบินที่ใช้ในการบินเพื่อทำฝนหลวง  

นอกจากนี้ยังรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ให้เราได้รับชม ส่วนที่พลาดไม่ได้เลยก็คือดินสอ เข็มทิศ และสารฝนหลวง ที่พระองค์คิดค้นขึ้น จัดแสดงอยู่ในห้องทรงงาน

พิกัด : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

  1. กังหันน้ำชัยพัฒนา

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัยและพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น ซึ่งทุกวันนี้มีการนำกังหันไปติดตั้งตามพื้นที่น้ำต่างๆ ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ของกังหันชัยพัฒนาเพื่อการบำบัดน้ำเสียด้วยแนวคิดการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีและสามารถประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำจากการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

ตามรอยกังหันน้ำชัยพัฒนา : ทะเลสาบหนองหาน จ.สกลนคร

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

เริ่มต้นโครงการที่ ต.หนองสนม หนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ได้รับการนำกังหันน้ำชัยพัฒนาไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำเสียจากตัวเมืองสกลนคร

พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้บำบัดน้ำเสียด้วยการวางโครงสร้างบำบัดน้ำใหม่ทั้งหมด ผสมผสานแนวคิดตามธรรมชาติและเทคโนโลยี จนน้ำสามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนได้ในที่สุด และสามารถบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่หนองหานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลสาบหนองหาน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่ได้รับการบำบัดโดยกังหันน้ำชัยพัฒนา และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีทะเลบัวแดงให้แวะมาถ่ายรูปสวย ๆ อีกด้วย

พิกัด : อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

  1. โครงการเขื่อนในพระราชดำริ

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรีชาสามารถเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำที่ชาวบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชดำริให้วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนสำคัญหลายแห่ง

ทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ มีน้ำใช้ยามหน้าแล้ง ส่วนหน้าฝนก็มีเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำ ให้ท้องถิ่นได้บริหารน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองมาจนถึงปัจจุบัน

ตามรอยโครงการเขื่อนในพระราชดำริ : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ ร 9 พระราชกรณียกิจ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้ สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุดอยู่ที่ 36.50 เมตร

ภายในเขื่อนมีทั้งจุดชมวิวและพิพิธภัณฑ์แสดงความรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับตามรอยพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 และกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป  

พิกัด : บ้านแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว จ.ลพบุรี

ShopBack Tips : นอกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้ว ยังมีโครงการเขื่อนในพระราชดำริอีก 6 เขื่อนด้วยกัน คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก, เขื่อนรัชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จ.สุราษฎร์ธานี, เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท, เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ใครอยากศึกษาพระราชกรณียกิจและประวัติของพระองค์ให้ลึกซึ้งขึ้นเตรียมรับวันที่ 5 ธันวาคม หนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจหลายเล่มก็มีที่น่าสนใจให้ได้เลือกหยิบมาศึกษากันค่ะ

พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 มีมากมายนับไม่ถ้วน แต่ละเรื่อง แต่ละโครงการมีประโยชน์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน แล้วเพื่อน ๆ ล่ะคะ สนใจอยากไปตามรอยพระราชกรณียกิจที่ไหนกันบ้าง ไปเที่ยวแล้วอย่าลืมเก็บความประทับใจมาฝาก ShopBack ช้อป กิน เที่ยว ได้เงินคืนกันด้วยนะคะ

ภาพปก : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

♥ช้อปกินเที่ยวแบบชาญฉลาด รีบคลิกลงทะเบียนฟรีที่ ShopBack เพื่อรับเงินคืนทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน ShopBack เพราะแค่คลิก ShopBack ก่อนช้อปปิ้งออนไลน์ ก็เท่ากับสะสมเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตัวเองแบบง่ายๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

♥พูดคุยและรับข่าวสารเงินคืนให้คุณประหยัดได้มากขึ้นที่ facebook.com/ShopBackThailand

♥อยากแชร์โปรเด็ด ดีลโดน ช้อปกินเที่ยวทั้งไทยและเทศ แวะมาบอกกันที่ group ฉลาดเลือก ฉลาดช้อป ของ ShopBack กันได้นะจ๊ะ

Facebook Comments