ShopBack คืออะไร?

เกี่ยวกับ ช้อป ช่วย ชาติ

ช้อปช่วยชาติคืออะไร?


ช้อปช่วยชาติ หรือ ค่าลดหย่อนช้อปปิ้ง 2560 หรือที่เรียกว่าเต็มๆ ว่า "ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ" ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿15,000 สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 ที่จ่ายให้ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ


ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿15,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ทั้งนี้ ถ้ามีค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการหลายรายการ คุณสามารถรวมค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการย่อยๆ ทุกจำนวนมาหักลดหย่อนได้แต่เมื่อรวมแล้วจะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน ฿15,000

ถ้าค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการแค่รายการเดียวก็เกิน ฿15,000 แล้วจะสามารถนำไปลดหย่อนได้ ฿15,000


เงื่อนไขการรับสิทธิ คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 1. เป็นการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 2. เป็นสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
 3. ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 4. ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
 5. ไม่เป็นสินค้า/บริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน

ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้

 • ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
 • ค่าซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า
 • ค่าซื้อสินค้าจากร้านสินค้า duty free
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร และโรงแรม
 • ค่าศัลยกรรมกับสถานเสริมความงามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ
 • ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ค่าบริการทำสปา นวดหน้า
 • ค่าบริการอาบอบนวด
 • ค่าบริการคาราโอเกะ
 • ตั๋วหนัง
 • ค่าซ่อมรถที่การซ่อม ชำระค่าซ่อม และซ่อมเสร็จเกิดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 • ค่าซื้อบัตรแลกรับบริการที่ซื้อและมารับบริการระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 • ค่าบริการเทรดหุ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
 • ค่าตั๋วเครื่องบินที่บินในประเทศของสายการบินที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 เช่น AirAsia นกแอร์ เป็นต้น
 • ฯลฯ

สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน

 • สุรา เบียร์ ไวน์
 • ยาสูบ
 • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
 • ค่าที่พักและโรงแรม
 • ค่านำเที่ยว มัคคุเทศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ
 • ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ของเดือนนี้ซึ่งคิดจากยอดการใช้ของเดือนที่ผ่านมา
 • สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%
 • สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เช่น ผักสด ของสด หนังสือ ทองคำแท่ง 
 • การรับบริการจากสถานพยาบาล ค่าศัลยกรรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าซื้อประกันชีวิต ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น